بازي كبدي دايره اي تحت قوانين فدراسيون آماتور كبدي آسيا بازي و برگزار مي شود.

 1. زمين: Ground
 • زمین می بایست نرم و هموار باشد.
 • اندازه زمين مسابقه براي مردان و جوانان پسر دايره اي به شعاع 22 متر ميباشد ، كه توسط خط نيمه به دو قسمت تقسيم مي شود.
 • اندازه زمين مسابقه براي زنان و جوانان دختر و نوجوانان دختر و پسر دايره اي به شعاع 16 متر مي باشد كه توسط خط نيمه به دو قسمت تقسيم ميشود.
 1. وزن و سن بازيكنان: Weight – Age
رديف مشخصات سن وزن
1.           مردان بزرگسالان آزاد آزاد
2.          پسران جوانان 20 سال و كمتر (بر اساس آخرين روز سال ميلادي) 70 كيلوگرم
3.          پسران نوجوان 16 سال و كمتر (بر اساس آخرين روز سال ميلادي) 60 كيلوگرم
4.           زنان بزرگسالان آزاد آزاد
5.          دختران جوان 20 سال و كمتر(بر اساس آخرين روز سال ميلادي) 70 كيلوگرم
6.          دختران نوجوان 16 سال و كمتر (بر اساس آخرين روز سال ميلادي) 60 كيلوگرم

 فدراسيون ملي مي بايست مدارك مثبته را همراه با تاريخ دقيق تولد بازيكنان را به همراه كپي پاسپورت جوانان و نوجوانان فراهم كند.

تاريخ تولد و عكس بازيكنان شركت كننده برابر مدارك بوسيله تاريخ دقيق تولد فقط بازيكنان در مسابقات پذيرفته مي شود كه مي بايست بوسيله سرپرست يا رييس فدراسيون تاييد و ارائه شود. اصل گواهي تاريخ تولد فقط مورد پذيرش كميته مسابقات خواهد بود.

تست های راندوم(بی خبرانه) با نظارت AKFI ، توسط سازمان مربوطه روی بازیکنان تیم های شرکت کننده انجام می شود.

اگر در میان آنها بازیکن خطاکار پیدا شود، تیم آن انجمن ملی مربوطه به مدت 3 سال از مسابقات محروم می شود و به خاطر این وضعیت پیش آمده، آن فدراسیون باید مدالها و احکام انجمن را پس بگیرد.

 

 1. خط مرزي:Boundary
  • زمين كبدي، دايره مرز بندي شده است به وسيله خطوطي كه 3 الي 5 سانتيمتر عرض دارند ، همچنين شعاع اين دايره 22 متر براي آقايان و جوانان پسر و 16 متر براي زنان و جوانان دختر و همچنين نوجوانان دختر و پسر ميباشد.
  • عرض خطوط مي بايست حداقل3 سانتيمتر و حداکثر 5 سانتيمتر باشد .
  • لازم است كه 3 متر فضاي خالي خارج از خط مرزي باشد.

 

نكته: در كبدي دايره خط لابي و بوينس  وجود ندارد.

 

 1. خط وسط:Midline
  • خطي است كه زمين مسابقه را به دو نيمه مساوي تقسيم ميكند.(MN)

 

 1. نيمه زمين:Court
  • هر نيمه از زمين مسابقه تقسيم شده بوسيله خط وسط بعنوان نيمه زمين مينامند.

 

 1. پالا : Pala
  • پالا به عنوان يك دروازه در مركز زمين بازي قرار گرفته است . منطقه پالا به وسيله خطوطي با فاصله 3 متر از هر طرف خط نيمه قرار گرفته است. منطقه اي است كه اطراف آن با خط باك مشخص شده و در مركز زمين با فاصله 3 متر از نقطه مركز خط نيمه و به طول 6 متر قرار دارد و مهاجم تنها از طريق منطقه پالا مي تواند به طور صحيح به زمين خود بازگردد. در محوطة پالا دو نقطه به قطر 15 سانتي متر و ارتفاع 20 سانتي متر كه با ماده نرم يا پودر آهك پوشيده است قرار دارد.

 

 1. خط باك : Balk Line
  • اين خط اطراف منطقه پالا به شعاع 6 متر اطراف خط نيمه (6 متر × 12 متر) قراردارد كه به شكل «D» در هر طرف مي باشد . خطوط باك در تقاطع خط نيمه بايد به هم پيوسته و تشكيل يك بيضي را بدهد.

 

 1. آهنگ كبدي : Cant
 • تكرار كلمه كبدي بدون وقفه و به طور واضح و يكنواخت را آهنگ كبدي ميگوييم. حداكثر زمان تكرار كبدي 30 ثانيه مي باشد.

 

 1. مهاجم:Raider
  • بازيكني كه با آهنگ كبدي به زمين حريف وارد مي شود مهاجم خوانده ميشود. مهاجم مي بايست  آهنگ خود را قبل از آنكه با زمين حريف تماس پيدا كند شروع كند.

 

 1. مدافع يا ضد مهاجم : or Anti Raider Anti
  • هر بازيكني كه در زمين او حمله صورت مي گيرد مدافع يا ضد مهاجم خوانده مي شود.

 

 1. قطع آهنگ كبدي:Loosing the Cant
  • توقف آهنگ مداوم و واضح كلمه كبدي در يك دم و بازدم توسط مهاجم بعنوان قطع آهنگ كبدي خوانده مي شود. آهنگ كبدي مي بايست در مدت 30 ثانيه حمله بدون توقف ادامه يابد چنان چه مهاجم بيش از 30 ثانيه زمان حمله را ادامه دهد يك امتياز فني به تيم مقابل تعلق مي گيرد.

 

 1. كسب امتياز از مدافع:To Put Out An Anti
  • اگر يك مهاجم بدون تخطي از قانون مسابقه مدافع را لمس كند و يا مدافع ، مهاجم را لمس كند و سپس مهاجم ظرف مدت 30 ثانيه و از طريق پالا به زمين خود برسد ، يك امتياز از مدافع كسب مي نمايد.

 

 1. گرفتن يك مهاجم: To Hold a Raider
  • اگر مدافع، بدون تخطي از قوانين مسابقه مهاجم را بيش از 30 ثانيه در زمين خود نگه دارد و به او اجازه ندهد که به محوطه خودش بازگردد تا هنگامی که آهنگ کبدی را از دست بدهد و یا سرداور يا داوران پايان حمله را اعلام کند، يك امتياز به نفع مدافعين مي باشد.

 

 1. رسيدن به زمين خود بطور سالم:To Reach Court Safely
  • اگر مهاجم بدون تخطي از قوانين مسابقه با آهنگ كبدي و در طي 30 ثانيه با عبور از منطقه پالا به زمين خود برگردد مي گوئيم سالم به زمين رسيده است و حمله پایان یافته تلقی می شود.

 

 1. تماس:Touch
 • اگر مهاجم يك مدافع را لمس كند يا مدافع مهاجم را لمس كند (به وسيله هر قسمتي از بدن ، لباس، كفش و … ) تماس يا لمس كردن خوانده مي شود.

 

 1. حمله:Raid
 • زماني كه مهاجم با آهنگ كبدي وارد زمين حريف مي شود به آن حمله مي گويند.

 

قوانين بازي

Rules of play

 1. براي انتخاب زمين يا حمله از سكه استفاده مي شود و تيمي كه در قرعه كشي برنده شود حق انتخاب زمين يا حمله را خواهد داشت و تيمي كه در قرعه كشي بازنده شود انتخاب ديگر را دارد.
 2. در نيمه دوم بازي ، زمين تعويض مي شود و تيمي كه در نيمه اول حمله را انتخاب كرده بود در نيمه دوم مهاجمي را به زمين حريف نمي فرستد حمله متعلق به تيم مقابل مي باشد.
 3. در كبدي دايره اي ، مهاجم تنها مي تواند 1 نفر از مدافعين را لمس نموده و تنها يك مدافع مي تواند مهاجم را نگه داشته و متوقف كند. چنان چه مهاجم بيش از يك مدافع را لمس نمايد ، يك امتياز به نفع تيم مقابل داده ميشود.
 4. هيچ بازيكني 2 حمله متوالي (يكي بعد از ديگري ) را نمي تواند داشته باشد. حداقل يك فاصله بايد بين دو حمله بازيكن باشد.
 5. چنانچه بيش از يك مدافع جهت نگه داشتن مهاجم اقدام نمايد ، مهاجم ايمن و يك امتياز به تيم مهاجم داده مي شود.
 6. چنانچه يك بازيكن از خطوط مرزي يا خط نيمه در طول بازي خارج شود ، يك امتياز به تيم مقابل تعلق مي گيرد و حمله پايان مي يابد.

 

 

 1. در طول درگيري اگر بازيكني از خطوط مرزي يا خط نيمه را عبور كند يك امتياز به تيم مقابل تعلق مي گيرد.
 2. در طول درگيري چنان چه هر دو بازيكن مهاجم و مدافع از خطوط مرزي و خط نيمه از طريق پالا به طور همزمان عبور كنند. هيچ امتيازي به تيمي داده نمي شود در اين موقعيت چنانچه مهاجم از طريق پالا از خط نيمه عبور كند ايمن بوده و يك امتياز كسب مي نمايد.
 3. چنانچه مدافعي از خطوط مرزي خارج شده باشد مهاجم را نگه دارد ، يك امتياز به نفع مهاجم مي باشد.
 4. مهاجم مي بايست آهنگ كبدي را در طول حمله تكرار كند و چنانچه آهنگ كبدي را قطع كند و يا حمله در زمين مدافعين بيش از 30 ثانيه زمان ببرد ، دستور بازگشت به او داده شده و يك امتياز و حق حمله به تيم مقابل تعلق مي گيرد.
 5. مهاجم بايد آهنگ كبدي را قبل از تماس با زمين مدافع آغاز نمايد چنانچه اين آهنگ كبدي را دير آغاز نمايد داور یا سرداور به او دستور بازگشت داده و تيم مقابل يك امتياز فني و حق حمله را بدست مي آورد.
 6. اگر مهاجمي خارج از نوبت حمله كند. داور يا سر داور او را به زمين خود باز ميگرداند و يك امتياز فني به تيم حريف داده مي شود.
 7. فقط يك مهاجم مي تواند به زمين حريف وارد شود. اگر بيش از يك مهاجم وارد شوند داوران يا سر داور آنها را به زمين خود بر مي گردانند و يك امتياز فني و نوبت حمله به تيم حريف داده مي شود.
 8. زماني كه مهاجم پس از پايان حمله به زمين خود باز مي گردد. تيم حريف بايد مهاجم خود را ظرف 10 ثانيه به زمين بفرستد و اين تا پايان بازي ادامه مي يابد. در صورتي كه مهاجم حمله خود را در زمان 10 ثانيه آغاز نكند آن تيم شانس حمله خود را از دست مي دهد و تيم حريف يك امتياز فني مي گيرد.

 

 1. زماني كه يك مهاجم توسط مدافع نگه داشته شده باشد مدافع نبايد عمداً با بستن دهان او يا با استفاده از تكل خشن منجر به صدمه مهاجم گردد. اگر اين اتفاق بيافتد داور یا سرداور مهاجم را ايمن اعلام می کند. (مطابق قانون 3 و 4 رفتار مي شود.)
 2. در طول زمان حمله هيچ يك از مدافعان نبايد تا زمان پايان حمله با زمين مهاجم تماس پيدا كنند. در صورتي كه هر مدافع يا مدافعان با زمين مهاجم قبل از كامل شدن حمله تماس پيدا كند يك امتياز به تيم مهاجم داده شده و حمله موفقيت آميز مي باشد.

 

قوانين مسابقه

Rules of matches

1) تيم Team

 • هر تيم شامل 14 نفر بازيكن مي باشد 8 نفر بازيكن اصلي و 6 نفر بازيكن ذخيره كه تعويض مي شوند.

 

2) مدت زمان مسابقه : Duration of the match

 • زمان بازي براي مردان ، زنان و جوانان پسر و دختر دو زمان 20 دقيقه اي با 5 دقيقه استراحت بين دو نيمه می باشد.
 • زمان بازي براي نوجوانان دختر و پسر دو زمان 15 دقيقه اي با 5 دقيقه استراحت بين دو نيمه مي باشد.

 

توجه: آخرين حمله هر نيمه مسابقه بايد تا زمان كامل شدن آن حتي بعد از اتمام زمان قانوني انجام و كامل شود .

 

 3) سيستم بازي: System play

 قانون اخراج و احياء قابل اجرا نمي باشد . فقط امتيازات كسب شده محاسبه  مي شود.

 

 

4) حمله امتياز آور :Productive Raid

هر حمله مي بايست با کسب امتياز یا امتیازات/ امتياز فني/ سلف اوت (خروج مدافع از زمين یا نگه داشته شدن مهاجم) امتیازآور باشد. حتي اگر يك مدافع يا مدافعان خودش به خارج برود حمله تمام شده تلقي مي شود و به تيم مهاجم آن امتيازات داده مي شود. اگر مهاجم بطور سالم بدون امتياز گرفتن (لمس مدافع) به زمين خود باز گردد و یا چنانچه مهاجم بيش از 30 ثانيه زمان حمله را ادامه دهد يك امتياز به تيم مدافع داده    مي شود.

 

5) تايم اوت:Time Out

الف)هر تيم مي تواند 2 تايم اوت 30 ثانيه اي در هر نيمه استفاده كند اين تايم اوت       مي بايست بوسيله كاپيتان يا مربي از سرداور درخواست شود. 

ب)در طول تايم اوت تيمها نبايد زمين را ترك كنند در صورت تخطي يك امتياز فني به تيم حريف داده مي شود.

ج)تايم اوت رسمي بوسيله سر داور يا داوران درصورت صدمه بازيكن يا خط كشي دوباره يا هر اشكالي در زمين يا تعليق بوسيله عوامل بيروني و يا هر شرايط ناخواسته ديگر گرفته ميشود. اين تايم اوت به زمان مسابقه اضافه ميشود.

 

6) تعويض:Substitution

 • 4 بازيكن ذخيره با اجازه سرداور در طول تايم اوت يا زمان استراحت با اجازه سرداور مي توانند تعويض شوند.
 • بازيكنان تعويض شده مي توانند مجدداً تعويض شوند.
 • اگر بازيكن تعليق شود يا صلاحيت بازي را نداشته باشد تعويض او مجاز نمي باشد و تيم با تعداد كمتر به بازي ادامه مي دهد.

 

 7) نتيجه:Result

 • تيمي كه بالاترين امتياز را بگيرد در پايان مسابقه برنده اعلام مي شود.

 

8) مساوي در مسابقات حذفي: Tie in Knock Out

چنانچه در مسابقات حذفي امتيازات تيمها مساوي شود مسابقه بر اين مبنا محاسبه     مي شود:   

الف) هر دو تيم بايد 8 بازيكن در مسابقه داشته باشند .

ب) هر دو تيم بايد اسامي 5 مهاجم متفاوت را با شماره آنها به ترتيب حمله به سرداور اعلام كند. اين  بازيكنان قابل تعويض نمي باشند.

ج) به هر تيم 5 حمله بوسيله مهاجمان متفاوت داده مي شود كه به نوبت حمله كنند. 

د) تيمي كه در شروع مسابقه اول حمله كرده بعد از مساوي شدن (تاي برك) نيز اول حمله مي كند.

ه) حتي اگر بعد از 5 حمله نتيجه مساوي باشد بازي مي بايست  براساس قانون حمله طلايي انجام شود.

 

حمله طلايي:Golden Raid Rule

چنانچه بعد از انجام 5 حمله هر تيم در تاي برك نتيجه امتيازات تيمها برابر باشد از قانون حمله طلايي براي رسيدن به نتيجه قطعي استفاده مي شود. بين دو تيم مجدداً قرعه كشي انجام گرفته و برنده قرعه كشي شانس انجام اولين حمله طلايي را بدست مي آورد .

– اگر باز هم بعد از حمله طلايي امتياز تيمها مساوي باشد نوبت حمله به تيم حريف براي حمله طلايي داده مي شود.

– در حمله طلايي تيمي كه امتياز نهايي را بگيرد به عنوان برنده خوانده ميشود.

 

 

9)سيستم ليگ:League System

در سيستم ليگ تيمي كه مسابقه را مي برد دو امتياز و تيم بازنده صفر امتياز  مي گيرد. در صورت مساوي شدن هر دو تيم يك امتياز مي گيرند.

 

مساوی در امتیازات لیگ

اگر که مساوی در امتیازات لیگ کسب شده، در سیستم لیگ باشد برنده یا بازنده مسابقه براساس (تساوی در مسابقات لیگ) محاسبه می شود.

الف) تیمی که کمتر از 25% از امتیازات لیگ را کسب نموده باشد نمی تواند وارد محاسبات « تساوی در مسابقات لیگ» شود.

ب) تیمی می تواند در محاسبات « تساوی در مسابقات لیگ» قرار گیرد که 25% یا بیشتر از 25% امتیازات لیگ را کسب نموده باشد.

پ) تیمی که در فرمول « امتیازات کسب شده و از دست داده » بالاترین امتیازات تفاضل را داشته باشد، برنده اعلام می گردد.

ت) چنانچه بعد از تفاضل ، مجدداً تیمها در حالت تساوی قرار گیرند در فرمول محاسبه « امتیازات کسب شده» قرار می گیرند.

ج) چنانچه بعد از انجام محاسبه « امتیازات کسب شده» نتیجه امتیازات تیمها هنوز مساوی باشد ، نتیجه بازی رو در رو ، برنده بازی را مشخص خواهد نمود.

د) چنانچه نتیجه بازی رو در روی دو تیم نیز مساوی باشد، بالاترین امتیاز بدست آمده بدون اجرای 25% قانون امتیازات، برنده را مشخص می کند.

ر) چنانچه پس از طی تمامی این مراحل هنوز دو تیم مساوی بودند ، بین آنها قرعه انجام می گیرد.

 

  توجه: واک اور به تیم حریف توسط سرداور بنا به تأخیر در گزارش یا عدم گزارش(گزارش وضعیت زمان حضور بازیکنان برای مسابقه) و یا مشکلات فنی تیم داده می شود.

این تیم از مسابقه حذف می شود و امتیاز این گونه تیمها در تساوی برای تصمیم گیری محاسبه نمی شود.

این قانون در مورد تیمهایی که مسابقه را واگذار می کنند نیز قابل اجرا است. 

 

10) چنانچه مسابقه به دلیل قطع برق، بارندگی شدید و یا هر مورد غیرقابل پیش بینی دیگر متوقف گردد، آن بازی در زمان و جلسه دیگری مجدداً انجام می شود.

11) در زمان تعلیق موقت بازی، مسابقه با احتساب همان امتیازات کسب شده و زمان محاسبه می گردد. در طول تعلیق موقت بازیکنان بدون اجازه سرداور ، مجاز به ترک زمین نمی باشند و چنانچه تیمی از این قانون تخطی کند ، تیم مقابل یک امتیاز فنی کسب می نماید.

12) ناخنهای بازیکنان باید کوتاه باشد و هیچگونه وسیله غیرورزشی به همراه نداشته باشند.

13) شماره بازیکنان می بایست در اندازه 10 سانتی متر در جلوی لباس و 15 سانتی متر در پشت لباس قرار گیرد.

14) استفاده از هیچگونه روغن و مواد نرم کننده برای بازیکنان مجاز نمی باشد.

 

 

اعضا فني

TECHNICAL OFFICIAL

 

اعضای فنی که از طرف فدراسیون کبدی آماتور آسیا به رسمیت شناخته  می شوند باید حداکثر 58 سال داشته باشند . این اعضاء (بالای 50 سال) موظفند هر دو سال یکبار تست آمادگی جسمانی و صلاحیت عملکرد زیر نظر فدراسیون کبدی آسیا انجام دهند.

براي تمام اعضا فني AKFI اجباري مي باشد كه اين موارد را بر اساس وظايف فني خود همراه داشته باشند:

 • ساعت الكترونيكي زمان سنج دار.(كرونومتر).
 • لباس رسمي شامل شلوار مشكي. تي شرت آستين كوتاه آبي آسماني يقه دار. كفش كتاني سفيد با جوراب سفيد.
 • سوت.
 • كارتهاي اخطار.
 • خودكار.
 • آخرين كتاب قوانين كبدي دایره.

 

1) اعضا رسمي شامل يك سر داور ، دو داور و يك منشي مي باشند.

2) تصميمات داوران در زمين نهايي بوده ولي در شرايط خاص و همچنين اگر اختلافي ميان دو داور باشد سر داور تصميم خود را بر اساس مصالح بازي اعلام   مي كند.

 

3) خطا و تخطي هاي مهم:  Gross Violations & Foul

سر داور و داوران قدرت اخطار، تعليق ، پس گرفتن امتيازات و اخراج بازيكن و يا تيم را دارند. در صورتيكه يكي از تخطي هاي زير را انجام داده باشند.

 

موارد قابل احتياط:

1) با سماجت بخواهد نظر كادر داوري را به تصميم خاصي معطوف كند.

2)نسبت به كادر فني اقدامات توهين آميز انجام دهند يا كارهايي كنند كه منجر به تاثير در تصميم آنها شود.

3) نشان دادن انگشت بوسيله مهاجم يا مدافع براي تصميم داور.

4)خفه كردن مهاجم با بستن دهان و گلوی او و يا هر روش نادرست ديگري.

5) تكل خطرناك كه باعث صدمه به بدن بازيكن شود.

6)زمان بيش از 10  ثانيه براي شروع حمله.

7)مربيگري از خارج از زمين بوسيله مربيان و بازيكنان.

8)ممانعت از ورود مهاجم در نوبت حمله او.

4)سر داور و داوران مي توانند از اين كارتها براي اخطار يا اخراج موقت اخراج از مسابقه يا ممنوع كردن بازيكن، مربي، مدير، تيم، براي شركت در مسابقه استفاده كند.

 

الف)كارت سبز: اخطارGreen Card

از كارت سبز براي اخطار به بازيكنان ، تيم ، و مربي و سرپرست تيم استفاده مي شود.

 اگر كارت سبز دو بار به بازيكن، مربي، مدير، تيم نشان داده شود سپس كارت بعدي  مستقيماً كارت زرد خواهد بود.

 

ب)كارت زرد: تعليق موقتي براي 2 دقيقه (دیسکالیفه):Yellow Card

چنانچه به بازيكن، مربي، مدير تيم كارت زرد نشان داده شود وي 2 دقيقه اخراج موقت (دیسکالیفه) مي گردد .

   

اگر كارت زرد دو بار به همان شخصي كه قبلاً كارت زرد دريافت كرده بود، نشان داده شود سپس کارت بعدی مستقیما کارت قرمز خواهد بود.

توجه:

 1. 2 دقیقه تعلیق موقت بازيكن از زماني شروع مي شود كه وي در زمين بازي ميباشد.
 2. چنانچه بازيكن اوت شده كارت زرد دريافت كند، 2 دقيقه اخراج موقت وي بعد از احيا و بازگشت او به زمين مسابقه شروع مي شود.
 3. تيمها اجازه ندارند به جاي بازيكني كه هم اوت شده و هم كارت زرد دريافت كرده بازيكن اوت بعدي را به زمين وارد كنند.

 

ج)كارت قرمز: Red Card    تعليق از مسابقه يا حذف از مسابقات

زماني كه بازيكن، مربي، و يا سرپرست تيم كارت قرمز دريافت مي كند از مسابقه و يا تورنمنت اخراج مي شود.

 

وظايف سر داور

Duties of the Referee

 

سرداور مي بايست:

1)سكه بياندازد (انجام قرعه كشي).

2) اعلام امتیاز هر تیم قبل از 5 دقیقه پایانی.

3) نظارت كلي و اداره مسابقه .

4) اعلام زمان شورع و پایان مسابقه.

 5) اعلام تعويض و جايگزيني بازيكنان.

6) اعلام زمان پایان هر دقیقه در 5 دقیقه پایانی.

 

 

وظايف داوران

Duties of the Umpire

 

داوران مي بايست مسابقه را اداره كنند و تصميمات را بر اساس قوانين بازي و مسابقات تا پايان بازي اتخاذ كنند.

 

وظايف منشيان

Duties of the Scorer

 

 1. پركردن برگه امتياز و اعلام امتيازات با اجازه سر داور در پايان هر نيمه و اعلام نتيجه در پايان مسابقه.
 2. مشخص كردن تيم برنده سكه در شروع بازي.
 3. تمام امتيازات گرفته شده بوسيله تمام بازيكنان هر تيم مي بايست در برگه امتياز با علامت / در بخش مربوطه علامت گذاري شود.
 4. ثبت امتیازتیمی که اولین امتیاز را گرفته با علامت             در برگه منشی.
 5. ثبت امتياز فني كه توسط سرداور يا داور اعلام مي شود با علامت     در برگه منشي.
 6. ثبت تايم اوت درخواست شده از طرف هر تيم با علامت T  در برگه منشي.
 7. ثبت وضعيت هر تيم در پايان هر نيمه در برگه منشي شامل تايم اوت هاي درخواست شده از طرف هر تيم ، تايم اوت هاي رسمي و تعويضهاي انجام شده.
 8. پس از تکمیل برگه منشی، رفتن جهت امضای داوران و سرداور در برگه منشی.

 

 

  

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد