مربیگری درجه 1

دروس عملی و تخصصی کبدی (3)

 

هدف کلی: آشنایی با روش های نوین تدریس و ترغیب فراگیران به ارائه الگوهای اصلاحی وآموزشی مناسب در گروه های مختلف سنی کبدی

مدت : 60 ساعت

 

 

 

سرفصل:

 • آماده سازی فیزیولوژیک ، تکنیکی و تاکتیکی
 • آماده سازی روانی (ترس – اضطراب – اعتماد به نفس )
 • تحلیل فعالیت
 • آشنایی با آزمون های شناسایی استعدادها ( جسمانی ، حرکتی ، فیزیولوژیک ، آنتروپومتریک ، روان شناختی )

 

 

 

منبع :

 • کتاب : آموزش مربیگری کبدی – ناشر : کمیته ملی المپیک- 1389

(فصول 20 – 21 – 22 – 24 )

 

 

مربیگری درجه 1

 

 

تجزیه و تحلیل مهارت ها در کبدی (3)

 

هدف کلی : آشنایی فراگیران با تاکتیک ها و استراتژی های پیشرفته در حمله و دفاع

مدت: 6 ساعت

 

 

 

سرفصل :

 • تاکتیک های فرار
 • انواع تعقیب
 • تاکتیک های حمله ( باک لاین)
 • مقابله برای تعقیب
 • نگه داشتن ترکیبی ( انفرادی  و گروهی)

 

 

 

منبع :

 • کتاب آموزش مربیگری کبدی – ناشر : کمیته ملی المپیک – 1389

( فصول 13- 14- 15)

 

 

 

نقش مربی ( 3)

 

هدف کلی : آشنایی فراگیران با روش های مختلف اداره کلاس های آموزشی و نحوه برقراری ارتباط با نوآموزان

مدت : 4 ساعت

 

 

 

سرفصل :

 • آشنایی با روش های مختلف سازماندهی در آموزش کبدی
 • بحث و بررسی مشکلات آموزشی در کلاس
 • آشنایی با روش های مختلف برقراری ارتباط با فراگیران

 

 

 

ایمنی در کبدی (3)

 

هدف کلی : آشنایی فراگیران با صدمات رایج در تمرینات کبدی و روش های پیشگیری و درمان آنها

مدت: 4 ساعت

 

 

سرفصل :

 • شرایط تمرین و استراحت در کبدی ( اثرات خواب – فشار – استراحت و تغذیه )
 • خستگی در کبدی ( علل و اقدامات لازم)
 • اسپاسم عضلانی در کبدی( علل و اقدامات لازم)
 • کوفتگی عضلانی در کبدی ( علل و اقدامات لازم)
 • درد شانه در کبدی( آناتومی ، علل ، علائم و درمان)
 • درد زانو در کبدی (آناتومی ، علل ، علائم و درمان)

فیزیولوژی ورزش ( 2)

 

هدف کلی : آشنایی فراگیران با تغییرات و سازگاریهای فیزیولوژیکی بدن نسبت به تمرینات کبدی

مدت : 6 ساعت

 

 

 

سرفصل :

 • مطالعه همکاری دستگاه عصبی – عضلانی هنگام تمرینات کبدی
 • عملکرد دستگاه تنفسی هنگام تمرینات کبدی
 • عملکرد دستگاه قلبی – عروقی هنگام تمرینات کبدی
 • هورمون ها و ورزش کبدی
 • آشنایی با روش های پیکر سنجی و ویژگی های آنتروپومتریک کبدی کاران

 

آشنایی با روش تحقیق در تربیت بدنی

 

هدف کلی: آشنایی فراگیران با انواع روش های تحقیق در تربیت بدنی

مدت : 6 ساعت

 

 

 

 

سرفصل :

 • تعریف مسئله ، موضوع و فرضیه.
 • روش های نمونه گیری در تحقیق ( تعریف جامعه آماری – روش تصادفی – طبقه ای – خوشه ای – اندازه نمونه).
 • طبقه بندی روش های تحقیق( بر مبنای زمان – موضوع و هدف – روش و استراتژی).
 • روش های جمع آوری اطلاعات( اندازه ها).
 • آشنایی با مفاهیم عینیت ، روایی و پایایی در تحقیق.

 

تغذیه ورزشی(3)

 

هدف کلی: آشنایی فراگیران با اصول کلی تغذیه و تاثیر تغذیه مناسب بر سلامت جسمی و ارتباط آن با کبدی

مدت : 4 ساعت

 

سرفصل:

 • چگونگی برنامه غذایی کبدی کاران قبل ، حین و پس از مسابقات و ارائه یک الگوی برای هر دوره.
 • اشتباهات تغذیه ای در کبدی.
 • وعده غذایی قبل از شروع تمرینات کبدی و ارائه یک الگوی غذایی پیشنهادی.
 • مکمل های غذایی جهت کبدی کاران( مواد نیروزا ، محرک های عصبی و …).

 

 

روانشناسی مربیگری

 

هدف کلی :آشنایی فراگیران با نحوه استفاده از مهارت های روانی و اهمیت شناخت آن در آموزش کبدی.

مدت: 6 ساعت.

 

 

سرفصل :

 • کنترل حالت های روانی ( تعریف اضطراب ، استرس، انواع استرس و ارتباط آن با کاهش عملکرد – خود انگیزشی و روش های افزایش انگیزه ورزشکار.
 • روش های کنترل استرس( روش های شناختی و جسمانی).
 • نیاز های اساسی ورزشکار( مادی – معنوی – تعلقات فردی و اجتماعی- محبت – ابراز وجود – خود شکوفایی).
 • انگیزه پیشرفت و ارتباط آن با افزایش عملکرد.

 

 

 

دروس عملی و تخصصی کبدی (3)

 

 

هدف کلی : آشنایی فراگیران با روش تدریس کبدی و آموزش تمرینات

مدت: 60 ساعت

 

 

سرفصل :

 • آشنایی با روش های گرم کردن ( عمومی – اختصاصی ) و سرد کردن.
 • آشنایی با تمرینات آمادگی جسمانی و حرکتی.
 • تمرینات فارتلک.
 • تمرینات با وزنه.
 • مکانیزم های حمله ( ضربه پا و نحوه استفاده از آن).
 • آشنایی با آزمونهای مقدماتی جسمانی – حرکتی جهت استعداد یابی

 

 

 

منبع :

 • کتاب آموزشی مربیگری کبدی – ناشر کمیته ملی المپیک – 1389

(فصول 4-5-17-18)

 

 

 

تجزیه و تحلیل مهارت ها در کبدی(3)

 

هدف کلی : آشنایی فراگیران با مبانی موقعیت های دفاع و حمله در کبدی

مدت: 4 ساعت

 

 

 

سر فصل :

 • حالت های بدن و موقعیت های دفاع ( راست ، وسط، چپ ).
 • نگه داشتن مچ پا ، زانو ، مچ دست و کمر.
 • تغییر مسیر مهاجم.
 • مسدود کردن.
 • ضربات دست و لگد زدن.
 • رقص پا ، هماهنگی و ترکیب.

 

 

 

منبع :

 • کتاب آموزش مربیگیری کبدی – ناشر : کمیته ملی المپیک – 1389

( فصول 7-8-9-10)

 

 

 

نقش مربی (1)

 

هدف کلی : آشنایی فراگیران با ویژگی های مربی و روش های مربیگری

مدت : 6 ساعت

 

 

سر فصل :

 • مربیگری به عنوان یک شغل ( فلسفه و هدف مربیگری)
 • شاخص های یک مربی موفق.
 • شاخص های موثر در انتخاب روش مربیگری ( رشته ورزشی – سن – جنس – سطح مهارت)
 • تور مسابقات کبدی ( آشنایی فراگیران با محیط مسابقات )

 

ایمنی در کبدی (1)

 

هدف کلی : آشنایی فراگیران با اصول بهداشتی حاکم در کبدی و راه های پیشگیری و درمان برخی از آسیب های رایج در کبدی

مدت :4 ساعت

 

 

 

سرفصل :

 • اصول بهداشتی در ورزش کبدی
 • آشنایی با بیماریهای قارچی و صدمات پوستی ( علل – علائم و روش های پیشگیری و درمان )
 • دردهای عضلانی( اسپاسم – کوفتگی – خستگی)
 • صدمات استخوانی و مفصلی در کبدی ( آناتومی – علل – علائم – درمان)

 

روانشناسی ورزش( 1)

 

هدف کلی : آشنایی فراگیران با تعاریف و مفاهیم اولیه روانشناسی ورزش و کاربرد آن در ورزش کبدی

مدت: 6 ساعت

 

 

 

سرفصل:

 • اهداف و حوزه عملکرد روانشاسی ورزشی
 • آمادگی روانی و نقش و اهمیت آن در ورزش کبدی
 • کاربرد روانشناسی ورزش با رویکرد تربیتی در کبدی

1-3-  فعالیت های پیش از آموزش( هدف گرایی در تعیین آمادگی روانی ، شناخت نیازها و علایق ورزشکار)

2-3-  فعالیت های ضمن آموزش ( استفاده از شیوه های عملی جهت آموزش)

3-3- فعالیت های پس از آموزش ( ارزشیابی)

 

مبانی تربیت بدنی

 

هدف کلی : آشنا ساختن فراگیران با مفاهیم فلسفه و اهداف تربیت بدنی و ورزش

مدت : 4 ساعت

 

سرفصل :

 • آشنایی با مفاهیم تربیت بندی و ورزش( تربیت بدنی ، ورزش قهرمانی ، تندرستی ، تفریحات سالم ، حرکات ریتمیک ، آمادگی جسمانی)
 • اهداف تربیت بدنی و ورزش( هدف های جسمانی ، مهارتی ، شناختی ، عاطفی ، اجتماعی)
 • اهداف تربیت بدنی از دیدگاه اسلام

 

رشد و تکامل حرکتی(1)

 

هدف کلی : آشنایی اولیه با رشد و تکامل حرکتی و عوامل تاثیر گذار بر آن

مدت : 6 ساعت

 

 

 

سرفصل :

 • واژه های تخصصی رشد و تکامل حرکتی
 • شیوه های اندازه گیری و لزوم اندازه گیری منظم نمو  و بالیدگی
 • عوامل تاثیر گذار بر رشد و تکامل حرکت
 • ویژگی های حرکات مختلف دوره طفولیت و کودکی
 • الگوهای حرکتی  پایه

 

آناتومی و فیزیولوژی عمومی

 

هدف کلی: آشنایی فراگیران با ساخت اندامهای مختف پا و ارتباط بین آنها

مدت : 12 ساعت

 

سرفصل:

 • تعاریف و مفاهیم
 • ساختمان سلول و فیزیولوژی آن
 • انواع بافت در بدن انسان و تشریح فیزیولوژی هر یک ( پوستی- عضلانی – عصبی – همبند)
 • استخوان بندی بدن انسان و مفصل شناسی
 • فیزیولوژی دستگاه عصبی مرکزی و محیطی
 • فیزیولوژی دستگاه گردش خون
 • فیزیولوژی دستگاه تنفس

 

مبانی آمادگی جسمانی

 

هدف کلی : آشنایی فراگیران با مفاهیم مربوط به عوامل آمادگی جسمانی و حرکتی ( قدرت سرعت استقامت انعطاف پذیری چابکی تعادل هماهنگی)

مدت : 8 ساعت

 

سرفصل :

 • تعاریف و مفاهیم
 • عوامل آمادگی جسمانی ( قدرت – انعطاف پذیری- استقامت قلبی تنفسی)
 • عوامل آمادگی حرکتی ( سرعت – توان – چابکی – تعاون – هماهنگی – استقامت عضلانی)
 • گرم کردن و سرد کردن ( حرکات جنبشی و کششی)
 • راه های افزایش عوامل آمادگی جسمانی و حرکتی

 

تغذیه ورزشی (1)

 

هدف کلی : آشنایی فراگیران با اصول کلی تغذیه

مدت : 4 ساعت

 

 

سرفصل :

 • تعاریف و نظرات مربوط به تغذیه
 • دستگاه سوخت و ساز بدن انسان
 • کربوهیدرات ها ( قند ها )
 • چربی ها
 • پروتئین ها
 • آب
 • مواد معدنی

 

دروس عملی و تخصصی کبدی(2)

 

هدف کلی : آشنایی فراگیران با روش های تمرینی ساده جهت اصلاح تکنیک ها در کبدی

مدت : 60 ساعت

 

 

سرفصل :

 • گام های مهم برای آموزش و کلیدهای موثر برای تمرینات
 • تمریناتی برای افزایش کار با پا
 • روش های حمله با تغییر جهت و انواع آن
 • حمله انحرافی
 • حمله پای پیشرو ، ترکیبی ، معمولی ، معکوس و متقاطع
 • آشنایی با آزمون های شناسایی استعداد

 

 منبع :

 • کتاب : آموزش مربیگری کبدی- ناشر : کمیته ملی المپیک – 1389

(فصول 5-6)

 

 

تجزیه و تحلیل مهارتها درکبدی (2)

 

هدف کلی : آشنایی فراگیران با اصول حمله و دفاع در کبدی

مدت : 4 ساعت

 

سرفصل :

 • انواع نگه داشتن زنجیره ای
 • پوشش بدون مسیر مهاجم ( مزایا و محاسن)
 • تمرینات ایجاد زنجیره ها
 • رهایی از نگه داری مچ پا ، ران ، زانو
 • راهایی پیش و پس از نگه داشتن

 

 

 

منبع :

 • کتاب : آموزش مربیگری کبدی- ناشر : کمیته ملی المپیک – 1389

(فصول 11و 12)

 

نقش مربی (2)

 

هدف کلی: آشنایی فراگیران با روش های مناسب مربیگری و شناخت قابلیت های فردی کبدی کاران مستعد

مدت : 4 ساعت

 

 

سرفصل :

 • شناسایی شاخص های مهم آنتروپومتریکی – فیزیولوژیکی و روانی ( استعداد یابی)
 • بررسی مشکلات آموزشی و ارائه راه حل مناسب
 • بحث و بررسی روش های مختلف مربیگری در مقاطع مختلف آموزشی ( مبتدی – متوسط- پیشرفته) در سنین مختلف

 

ایمنی در کبدی (2)

 

هدف کلی : آشنایی فراگیران با برخی از آسیب های جسمانی رایج در کبدی و روش های پیشگیری و درمان آنها

مدت : 4 ساعت

 

 

سرفصل :

 • آسیب های وارده به مفاصل و لیگامان ها (Sprain)  علل – علائم و درمان
 • آسیب های وارده به عضلات و تاندون ها (Strain)  علل – علائم و درمان
 • ناراحتی های تنفسی ( علل – علائم و روش های اقدام)
 • مسمومیت ها (علل – انواع روش های اقدام)
 • سرما درمانی ، گرما درمانی و بانداژ در صدمات

 

فیزیولوژی ورزش (1)

 

هدف کلی : آشنایی فراگیران با تغییرات و سازگاریهای فیزیولوژیکی بدن انسان نسبت به تمرینات کبدی

مدت : 6 ساعت

 

سرفصل :

 • منابع انرژی و چگونگی ذخیره و مصرف آن
 • مطالعه تغییرات فیزیولوژیک بدن در زمان برگشت به حالت اولیه
 • خستگی و دلایل آن هنگام کبدی
 • مکانیزم انقباض عضله ( قدرت – توان – استقامت)
 • انواع انقباضات عضله (ایزوتونیک – ایزومتریک – ایزوکینتیک)

 

سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی (1)

 

هدف کلی: آشنایی فراگیران با شرایط اساسی آزمون و سنجش اندازه گیری در تربیت بدنی

مدت : 4 ساعت

 

 

سرفصل :

 • تعریف واژه های فنی در سنجش و اندازه گیری
 • مواد قابل اندازه گیری در تربیت بدنی ( توانایی های جسمانی – ابعاد و ترکیب بدنی – ارزیابی و پیشرفت مهارت )
 • کاربرد آمار در سنجش و اندازه گیری
 • اندازه های آماری
 • توزیع طبیعی ، نورم ها و مقیاس ها

 

 

تغذیه ورزشی (2)

 

هدف کلی : آشنایی فراگیران با اصول کلی تغذیه و تاثیر آن در کمّیت وکیفیت ورزش کبدی

مدت : 4 ساعت

 

 

سرفصل :

 • کربو هیدرات ها و رابطه آن با نوع و مدت فعالیت
 • چربی ها و رابطه آن با نوع و مدت فعالیت
 • پروتئین ها و رابطه آن با نوع و مدت فعالیت
 • آب و رابطه آن با نوع و مدت فعالیت
 • مواد معدنی و رابطه آن با نوع و مدت فعالیت

 

روانشناسی ورزش (2)

 

هدف کلی: شناخت عوامل مهم آمادگی روانی و روش اندازه گیری آنها

مدت : 4 ساعت

 

 

سرفصل :

 • انگیزش ( تعریف – ارتباط آن با افزایش عملکرد)
 • اعتماد به نفس ( تعریف – روش های افزایش آن در ورزشکار)
 • تصویر سازی ذهنی ( تعریف – روش ها و مدل های مربوط )
 • روش های اندازه گیری آمادگی روانی

 

رشد و تکامل حرکتی ( 2)

 

هدف کلی : آشنایی فراگیران با فرآیند نمو دستگاه های بدن و تغییرات عوامل مختلف آمادگی جسمانی در طول عمر

مدت : 4 ساعت

 

سرفصل :

 • تغییرات دستگاه های اسکلتی عضلانی و عصبی در طول عمر
 • تغییرات ناشی از رشد در استقامت عمومی ، قدرت ، انعطاف پذیری ، ترکیب بدن ، سرعت، چابکی ، تعادل و هماهنگی
 • مراحل رشد ( مشارکتی و آموزشی) و تفاوت بین الگوهای رشد در مردان و زنان

 

 

 

سرفصل دروس تئوری و عملی

دوره های مربیگری

درجه 1 – 2 و 3

 

 

 

 

فدراسیون کبدی

جمهوری اسلامی ایران

( کمیته آموزش و استعداد یابی )

زمستان 1389

 

 

 

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد