آئین نامه ها

 موضوع فایل مربوطه
آئین نامه فرهنگی
 آئین نامه داوران
 آئین نامه لیگ کبدی
آئین نامه انضباطی
 آئین نامه آموزش و پژوهش
 آئین نامه نقل و انتقالات
 نظام نامه آموزشی
 آئین نامه مسابقات
 آئین نامه مربیان
 آئین نامه مدارس کبدی