کتاب مربیگری کبدی coach book

 کتاب داوری کبدیReferee Book

آئین نامه ها

 موضوع فایل مربوطه
آئین نامه فرهنگی
 آئین نامه داوران
 آئین نامه لیگ کبدی
آئین نامه انضباطی
 آئین نامه آموزش و پژوهش
 آئین نامه نقل و انتقالات
 نظام نامه آموزشی
 آئین نامه مسابقات
 آئین نامه مربیان
 آئین نامه مدارس کبدی