فرم های آموزش

 موضوع فایل مربوطه
SCORE SHEET
برگه امتیاز سركل
برگه امتیاز سالنی
برگه امتیاز ساحلی
برگه امتیاز استاندارد
كمك ثبت
قرارداد لیگ باشگاه وبازيكن
فرم اسامي بازيكنان قراداد