فرم های آموزش

 موضوع فایل مربوطه
گزارش مدرس دوره داوری و لیست نمرات
گزارش مدرس دوره مربیگری و لیست نمره
گزارش کارگاه مربیگری
گزارش کارگاه داوری
شرایط برگزاری دوره های مربیگری و داوری