http://irankabaddi.ir | فدراسیون کبدی جمهوری اسلامی ایران

فرم های بخش آموزش

فرم های آموزش

 موضوع فایل مربوطه
گزارش مدرس دوره داوری و لیست نمرات [1]
گزارش مدرس دوره مربیگری و لیست نمره [2]
گزارش کارگاه مربیگری [3]
گزارش کارگاه داوری [4]
شرایط برگزاری دوره های مربیگری و داوری در سال 96 [5]